QuickThoughts™, den första undersökningsappen

Dela med dig av din åsikt med QuickThoughts-appen via surfplatta eller smartphone ... och få belöningar som du älskar

QuickThoughts - Användningsvillkor

Gäller från: 2013-10-16
Senast uppdaterad: 2013-10-16

Dessa användningsvillkor (dessa "Villkor") anger de villkor som gäller för din användning av och interaktion med QuickThoughts iPad-applikation ("Applikation") som ägs av Survey Sampling International, LLC ("SSI "). Applikationen ger dig åtkomst till SSI:s tjänster som möjlighet att vara med i undersökningspaneler; delta i undersökningar; och ta emot belöningar och incitament för att svara på undersökningar samt för att lösa in och erhålla belöningar, incitament och priser (kollektivt "Tjänster").

Registrering för, användning av och åtkomst till Applikationen och Tjänsterna sker med ditt godkännande av dessa Villkor och Applikationens Integritetspolicy. Observera att om du går in på en av SSI:s webbplatser via Applikationen kan denna webbplats ha egen integritetspolicy och användningsvillkor eller egna villkor och regler. Läs igenom sådana policyer noga.

1. Tjänster.

Applikationen och Tjänsterna är enbart för personlig, icke kommersiell användning. Du får enbart använda Applikationen när och om den är tillgänglig.

Du måste registrera dig för Applikationen, vilket kommer att innebära att du avslöjar personligt identifierbar information (" PII") för SSI. Läs igenom Applikationens Integritetspolicy för information om SSI:s integritetsmetoder. SSI kommer antingen att ge dig eller låta dig skapa ett användarnamn och lösenord för Applikationen. Du har ansvar för säkerheten gällande ditt användarnamn och lösenord och kommer att hållas ansvarig för användning eller missbruk av Applikationen och/eller Tjänsterna av någon person eller part som du har avslöjat eller lämnat ditt användarnamn och lösenord till.

Du har åtkomst till delar av immateriella rättigheter, innehåll och material som ägs eller licensieras av SSI eller SSI:s kunder (" Innehåll"). Innehållet är och kommer att förbli egendom som tillhör ägaren av Innehållet enbart och exklusivt. Du har en begränsad rättighet att komma åt och granska Innehåll enbart i anslutning till din användning av Applikationen och/eller Tjänsterna. Förutom vad som anges häri, har du inte och kommer inte att utverka eller erhålla några rättigheter och/eller intressen till eller i något Innehåll. Du samtycker till att skydda sekretessen för Innehåll och samtycker till att inte sälja, modifiera, kopiera, reproducera, skapa härledda arbeten från, återpublicera, visa, överföra, distribuera, använda reverse engineering, ta isär, använda (förutom enligt vad som anges i dessa Villkor) eller på annat sätt exploatera Innehåll utan i förväg erhållet skriftligt godkännande av ägaren. Innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt eller varumärkeslagar, information eller restriktioner som finns för Innehåll som kan kommas åt via Applikationen.

SSI förbehåller sig rätten att, utifrån eget godtycke, när som helst ta ut avgifter eller ändra avgifter för användning av Applikationen och/eller för att utnyttja Tjänsterna. SSI förbehåller sig även rätten att, utifrån eget godtycke, ändra och/eller avbryta Applikationen och/eller Tjänsterna, som helhet eller delar därav, när som helst med eller utan förvarning.

2. Icke tillåtna handlingar.

Du samtycker till att inte: (i) delta i några kriminella handlingar; (ii) på något sätt störa Applikationen, Tjänsterna och/eller någon/några associerad(e) webbplats(er); (iii) delta i någon icke tillåten användning och/eller avslöjande av Innehåll; (iv) öppna, använda eller hantera mer än ett (1) konto i Applikationen; (v) delta i några bedrägliga handlingar i anslutning till Applikationen och/eller Tjänsterna inklusive, utan begränsning, skynda igenom undersökningar, svara på samma undersökning mer än en gång, dölja eller förfalska din identitet, lämna falsk information vid registreringen, lämna falska eller osanna undersökningssvar, lösa in eller försöka lösa in belöningar, priser och/eller incitament genom falsk eller bedräglig handling eller förvanska undersökningar; (vi) skicka eller överföra virus, skadad data, eller någon annan skadlig, störande eller förstörande kod, fil eller information inklusive, utan begränsning, spionprogram; (vii) samla in någon personlig identifierbar information från eller om någon annan användare av Applikationen och/eller Tjänsterna; (viii) använda automatiserade metoder inklusive spindlar, robotar, crawlers, dataförsåtsverktyg eller liknande för att ladda ned data från Applikationen och/eller Tjänsterna; (ix) skicka oönskad e-post inklusive, utan begränsning, meddelanden av kommersiell- och marknadsföringsnatur; (x) utverka eller försöka utverka icke godkänd åtkomst till Applikationen, Tjänsterna och/eller system, kod och/eller servrar som stöder Applikationen och/eller Tjänsterna; (xi) skicka in, publicera eller överföra något olagligt, frigjort, förnedrande, obscent, pornografiskt, omoraliskt, suggestivt, förföljande, hotfullt, smittande, felaktigt, missvisande eller bedrägligt innehåll eller material; (xii) sätta upp några länkar till eller från Applikationen, Tjänsterna och/eller någon/några associerad(e) webbplats(er); (xiii) ändra utseendet på Applikationen, Tjänsterna och/eller någon/några associerad(e) webbplats(er); eller (xiv) uppmuntra eller förorda någon person inklusive, utan begränsning, någon anställd på SSI, att utföra någon/några handling(ar) som är förbjuden/förbjudna enligt nedan.

Du bekräftar och samtycker till att SSI kommer att samarbeta i alla lagliga begäranden om avslöjanden (som domstolsutslag eller stämningar).

3. Användarinnehåll.

Du får skicka in, ladda upp eller överföra innehåll eller material inklusive, utan begränsning, bilder, videor och/eller liknande eller relaterat innehåll eller material ("Användarinnehåll"). Om du skickar in Användarinnehåll i anslutning till Applikationen och/eller Tjänsterna kan detta Användarinnehåll bli offentligt tillgängligt och kan delas med tredje parter inklusive, utan begränsning, SSI:s kunder, kunder till SSI:s kunder och tredje parts tjänsteleverantörer. Användarinnehåll får enbart innehålla ljud, video, bilder eller liknande av den person som skickar in Användarinnehållet och får inte innehålla upphovsrätts- eller varumärkesskyddat innehåll eller material från någon tredje part. Användarinnehåll får inte inkludera ljud, videor, bilder eller liknande av någon annan än användaren.

Du beviljar SSI och dess moder-, dotter- och systerbolag (kollektivt "SSI") en evig, icke exklusiv, global, royaltyfri, överföringsbar, underlicensieringsbar rättighet och licens att använda, kopiera, överföra, göra utdrag ur, publicera, distribuera, offentligt visa, skapa härledda arbeten från, vara värd, indexera, cacha, tagga, koda, modifiera och adaptera (inklusive, utan begränsning, rättigheten att streama, ladda ned, sända, göra mobila, digitalisera, minimera, skanna eller andra teknologier) i alla former av media, kända idag och utvecklade härefter, av allt Användarinnehåll inklusive allt Användarinnehåll som publicerats, skickats in eller laddats upp till Applikationen och/eller Tjänsterna genom tredje part.

Du är fullt ut ansvarig för Användarinnehållet. SSI kan inte granska och granskar inte allt Användarinnehåll och SSI har inget ansvar för Användarinnehåll. SSI förbehåller sig rätten att radera, flytta eller redigera Användarinnehåll som, utifrån SSI:s eget godtycke, anses: (i) bryta mot dessa Villkor, (ii) bryta mot upphovsrätt eller varumärkeslagar, eller (iii) vara stötande, förnedrande, obscent eller på annat sätt oacceptabelt.

4. Belönings- och incitamentsprogram.

Du har möjlighet att ta emot belöningar och incitament i anslutning till din användning av Tjänsterna. Information om belöningar och incitament kan finnas på instrumentpanelen QuickThoughts, i början eller slutet av undersökningen, i inbjudningar till undersökningar som du får i anslutning till Tjänsterna och kan finnas beskrivna i nyhetsbrev som distribuerats eller publicerats av SSI.

5. Gottgörelse.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SSI och dess moder-, dotter- och systerbolag och dess respektive medlemmar, aktieägare, chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skyldigheter, förluster, domstolsutslag, belöningar, böter, straffavgifter och kostnader och/eller omkostnader av något slag inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader och domstolskostnader som uppkommer på grund av, eller orsakas av, direkt eller indirekt: (i) din överträdelse eller brott mot dessa Villkor, och/eller (ii) din användning av och/eller deltagande i eller med Applikationen och/eller Tjänsterna.

6. Friskrivning från garantier; Begränsning av ansvar; Hävda krav.

APPLIKATIONEN OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG EXPLICITA ELLER IMPLICITA INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER VAD GÄLLER RÄTTIGHET, INTRÅNG ELLER IMPLICITA GARANTIER FÖR ÅTERFÖRSÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. SSI GARANTERAR INTE ATT APPLIKATIONEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT ELLER VARA FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS TILL, ATT SYSTEM ELLER SERVRAR SOM STÖDER APPLIKATIONEN OCH TJÄNSTERNA KOMMER ATT RÄTTAS TILL ELLER VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA FILER ELLER KOMPONENTER. SSI TILLHANDAHÅLLER INTE ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL INTERNET OCH ÄR INTE OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG FÖR ELLER SKYLDIG TILL HANDLINGAR AV ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN TREDJE PART SOM STÖR, BEGRÄNSAR ELLER FÖRHINDRAR ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL, ELLER ANVÄNDNING AV, APPLIKATIONEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA. DU BEKRÄFTAR HÄRMED ATT ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN OCH TJÄNSTERNA SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK.

FÖRUTOM I DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS ENLIGT GÄLLANDE LAG BEKRÄFTAR DU OCH SAMTYCKER TILL ATT SSI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON INDIREKT SKADA, OLYCKSHÄNDELSE, SPECIELL SKADA, FÖLJDSKADA OCH/ELLER BESTRAFFNING, AV NÅGOT SKÄL ELLER ORSAK, OBEROENDE AV OM SSI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.

EVENTUELLA KRAV ELLER ÅTGÄRDER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAS TILL ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER DESSA VILLKOR MÅSTE REGISTRERAS INOM ETT (1) ÅR EFTER SÅDANT KRAV ELLER SÅDAN ÅTGÄRD UPPKOMMIT.

7. Länkar till tredje part.

SSI kan tillhandahålla möjlighet att ansluta till webbplatser som hanteras och/eller sköts av tredje part. SSI rekommenderar inte och är inte heller ansvarig för: (i) tredje parts webbplatser inklusive, utan begränsning, policyer och metoder; eller (ii) produkter, tjänster, undersökningar eller möjligheter som görs tillgängliga genom någon tredje parts webbplats. Läs igenom alla policyer och villkor noga.

8. Styrande lag.

Dessa Villkor och din användning av Applikationen och/eller Tjänsterna ska styras av och vara gjorda enligt lagarna i staten Connecticut, USA, utan hänsyn till någon del av något val av principiella lagar (vare sig lagar i Connecticut eller någon annan jurisdiktion) som kan ge möjlighet till applicering av någon lag från annan jurisdiktion. Alla krav eller tvister som uppkommer i anslutning till dessa Villkor, Applikationen och/eller Tjänsterna ska dömas exklusivt av statlig eller federal domstol i Fairfield County, Connecticut, USA.

9. Avsluta ditt medlemskap.

Endera part kan avsluta ditt medlemskap, med eller utan orsak, av vilket skäl som helst eller utan skäl och utan något ansvar för sådant avslutande.

Som tillägg till alla andra tillgängliga gottgöranden kan SSI, utan förvarning, stänga av och/eller avsluta ditt medlemskap om du skulle bryta mot eller överträda dessa Villkor. Du samtycker härmed till att avstängning av ditt medlemskap inte kan begränsa SSI från att vidta ytterligare åtgärder inklusive, utan begränsning, avslutande av ditt medlemskap. Om SSI avslutar ditt medlemskap på grund av brott mot eller överträdelse av dessa Villkor: (i) förlorar du alla rättigheter och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser vid avslutandet; (ii) kommer ditt medlemskap att omedelbart avslutas; (iii) kommer din åtkomst till Applikationen och Tjänsterna att omedelbart upphöra; och (iv) du kommer inte att tillåtas delta i undersökningar som erbjuds genom Tjänsterna.

Som tillägg till alla andra tillgängliga rättigheter och gottgöranden reserverar sig SSI rätten att avaktivera ditt medlemskap om: (a) du inte kvarstår som Aktiv (enligt definition häri); (b) e-postmeddelanden från SSI skickat till din e-postadress studsar tillbaka eller ger upphov till leveransfelmeddelande; eller (c) SSI får ett svarsmeddelande med "inkorgen full" tre (3) gånger då e-postmeddelanden skickats till din e-postadress. Gällande dessa Villkor innebär "Aktiv" att du: (i) deltar i en undersökning minst en gång var tolfte (12) månad; eller (ii) uppdaterar din profilinformation minst en gång var tolfte (12) månad.

I händelse av avaktivering, avslutande av dig eller avslutande av SSI (av annat än på grund av brott mot eller överträdelse av dessa Villkor) behåller SSI icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser aktiva och tillgängliga för inlösen av dig under trettio (30) dagar efter avaktivering.

Avslutande eller avaktivering av ditt medlemskap raderar inte eller tar inte bort Applikationen.

10. Ändringar av dessa Villkor.

SSI förbehåller sig härmed rättigheten att, utifrån SSI:s eget godtycke, göra ändringar i dessa Villkor. SSI rekommenderar dig att granska dessa Villkor regelbundet. SSI kommer att utverka ditt samtycke före ändringar av sådan typ att samtycke behövs eller krävs. För ändringar som inte kräver samtycke innebär din fortsatta användning av, medlemskap i eller deltagande i undersökning(ar) i anslutning till Applikationen och/eller Tjänsterna ett godkännande av dessa Villkor med ändringar och tillägg.

11. Övriga villkor.

Rubrikerna i dessa Villkor är enbart för referens och ska inte påverka tolkning och/eller applicering av dessa Villkor. SSI:s underlåtenhet att sakföra något brott av dig mot dessa Villkor innebär inte att du friskrivs eller anses oskyldig till sådant brott och ska inte friskriva eller förhindra att SSI kan sakföra något påföljande brott. Dessa Villkor, alla policyer eller refererade eller innefattade policyer häri och de specifika anmärkningar, villkor och krav som finns eller listas på någon webbplats associerad med Applikationen och/eller Tjänsterna är hela överenskommelsen mellan dig och SSI och upphäver och har företräde före alla tidigare eller tillfälliga överenskommelser och villkor, muntliga såväl som skriftliga. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig av domstol eller kompetent jurisdiktion, är parterna ändå överens om att domstolen ska ta hänsyn till parternas avsikt så som återges i villkorsdelen och att andra delar i dessa Villkor ska förbli i full kraft och verkan. Alla meddelanden till SSI kan skickas till: privacy@surveysampling.com eller till Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA, Attn: Legal Department.